Informacje dodatkowe - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje dodatkowe

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

 

 

  KOMENDA POWIATOWA POLICJI

      w LIDZBARKU WARMIŃSKIM


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI/WNIOSKI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. Warmińskiej 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, telefon 47 73 272 11, faks 47 73 272 15

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.
  Komendant Powiatowy Policji wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 73 272 27, faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.

 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający
  z Działu VIII Ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  .

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim będą przechowywane przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.

 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Lidzbarku Warmińskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2018
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry