Rekrutacja do służby w Policji

Procedura rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

Procedura rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na 2020 rok.

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2020 przedstawiane są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie:

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby posiadające tatuaż: Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 2 załącznika do Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 18) „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu”.

WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY (Dz. Urz. KGP poz.18 z późn. zm.).

"Pkt 7 W przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - (należy wskazać jednostkę Policji),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).
Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/pliki-do-pobrania/55164,Pliki-do-pobrania.html

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki  w godz. od 8.30 do 17.30
– od wtorku do piątku w godz. od 8.30-14.30

pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu  47 73 144 00, 73 144 02, 73 144 03, 73 144 04, 73 144 06

numer faksu 47 73 144 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

ETAPY POSTĘPOWANIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Test wiedzy - 40  
Test sprawności fizycznej - 60
Rozmowa kwalifikacyjna - 60

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia

 

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

Preferencje z tytułu umiejętności

 

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

Prawo jazdy kategorii "B"

6

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
  Policji w Olsztynie

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn. zm.)

                                                                                        Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w  postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Zachęcamy do oglądania wyżej wymienionych stron.

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp

Metryczka

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Romanowska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry