Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

Obiekt, w którym Pani/Pan się znajduje oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie Monitoringu Wizyjnego. Jeżeli zamierza Pani/Pan wejść na teren obiektu, koniecznym będzie podanie swoich danych osobowych, które zostaną zarejestrowane w rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
  w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. Warmińskiej 8, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art.46 DODO Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych: Panią Martę Popinigo-Zalewską- Kierownika Kancelarii Tajnej, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 27  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Inspektora, jego zadania realizuje Pani Agnieszka Salmanowicz-Pełnomocnik ds.OIN, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 24  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl. kontakt: ul. Warmińska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 47 7327 227, faks 47 7327 215, e-mail: iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony obiektów KPP w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 20a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść) przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pani/Pana na teren obiektu.

 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji : 13.08.2021
Data modyfikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Romanowska Zespół ds. Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry