Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA APLIKANTÓW APLIKACJI PROKURATORSKIEJ ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI W KPP W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA APLIKANTÓW APLIKACJI PROKURATORSKIEJ
ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI W KWP W OLSZTYNIE I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy ul. Warmińskiej 8, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych: Panią Martę Popinigo-Zalewską- Kierownika Kancelarii Tajnej, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 27  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Inspektora, jego zadania realizuje Pani Agnieszka Salmanowicz-Pełnomocnik ds.OIN, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 24  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praktyki wynikającej
  z Porozumienia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie praktyk odbywanych przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i podległych jej jednostkach organizacyjnych, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu zapewnienia ochrony obiektów KPP w Lidzbarku Warmińskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 20a ust. 1 i 1a ustawy z dn. 6.04.1990 r. o Policji i art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Lidzbarku Warmińskim przechowywane będą przez okres realizacji praktyki, a następnie jeśli chodzi o dokumentację archiwalną przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz przypadki, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 klauzuli jest warunkiem odbycia przez Panią/Pana praktyki. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości odbycia praktyki.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 4 klauzuli nie jest obowiązkowe, jednak konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości przyjęcia Pani/Pana na praktykę.

 12. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Lidzbarku Warmińskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.03.2019
Data modyfikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Romanowska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry