Ochrona danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim jest Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim, ul. Warmińska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński;

2) Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 46 ustawy DODO, Komendant Powiatowy Policji wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Martę Popinigo-Zalewską- Kierownika Kancelarii Tajnej, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 27  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Inspektora, jego zadania realizuje Pani Agnieszka Salmanowicz-Pełnomocnik ds.OIN, adres j.w., kontakt telefon 47 73 272 24  faks 47 73 272 15  e-mail iod.kpp@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl.

3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji : 02.05.2018
Data modyfikacji : 13.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Romanowska
do góry