Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim, udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.


1)  Identyfikator URI konta omendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim na ePUAP to:


http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/KPP-Lidzbark-War

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim to:


/KPP-Lidzbark-War/SkrytkaESP

Zasady korzystania:


 W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim należy:


• zalogować się na bezpłatnej platformie ePUAP,
• wyszukać profil Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim
• wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:


• zalogować się na platformie ePUAP,
• wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
• wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
• wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
• należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Komendę Powiatoą Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

 

2) Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do  Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim:

• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.


• Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 10 MB, nie mniejszy niż 5MB (zgodnie ze standardami platformy ePUAP).

• Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

 

3) Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie wzorów umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565):

• Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:


- organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy;
-przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

 

4)Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do  Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim Dokumenty wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

5) Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Komendę Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim przesłanego wniosku elektronicznego.

 

6) Inne wymagania określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych:

• Nie należy kierować korespondencji ePUAP na adresy poczty elektronicznej e-mail Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

• W poniższej tabeli podajemy formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216):

Tabela formatów danych

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa CompuServe  
.jpg (-jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Romanowska
Osoba udostępniająca informację:
Juliusz Potocki
do góry